Chúng tôi đến thăm trại heo của chị Ngọc Bông vào đầu tháng sáu mưa lất phất. Gia đình chị là một trong những hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi c...
Untitled Document
  Heo thịt Heo con
Cao nhất 47.000 112.000
Thấp nhất 45.000 95.000
Miền Bắc 45.500