Heo
6/24/2015 2:40:47 PM
02/08/2015 | 05:08
555-Thức ăn đậm đặc chuyên dùng cho Heo nái...
02/08/2015 | 05:08
A30-Thức ăn hỗn hợp chuyên dùng cho Heo thịt (từ 30kg-xuất chuồng...
02/08/2015 | 05:08
B47-thức ăn đậm đặc cho Heo siêu nạc (từ tập ăn - xuất chuông...
02/08/2015 | 05:08
S60-Thức ăn hỗn hợp cho Heo nái...
02/08/2015 | 05:08
S45-Thức ăn hỗn hợp cho Heo nái chửa...
02/08/2015 | 05:08
S30-Thức ăn hỗn hợp cho Heo siêu nạc (từ 30kg-60kg...
02/08/2015 | 04:08
S12-Thức ăn hỗn hợp cho Heo siêu nạc (từ 12kg-30kg...
02/08/2015 | 04:08
S02-Thức ăn hỗn hợp cho Heo con (từ tập ăn -15kg...
02/08/2015 | 04:08
S01-Thức ăn hỗn hợp cho Heo con (từ tập ăn đến sau cai sữa 2 tuần...
02/08/2015 | 04:08
Thức ăn đậm đặc siêu hạng dùng cho Heo thịt (từ tập ăn đến xuất chuồng...