Thủy Cầm
6/24/2015 2:40:47 PM
02/08/2015 | 05:08
VS1-Thức ăn hỗn hợp cho Vịt, Ngan siêu thịt (từ 1 - 21 ngày tuổi...
02/08/2015 | 05:08
SV2-Thức ăn hỗn hợp cho Vịt, Ngan siêu thịt (từ 22-42 ngày tuổi...
02/08/2015 | 05:08
SV3-Thức ăn hỗn hợp cho Vịt, Ngan siêu thịt (từ 43 ngày tuổi - xuất bán...
02/08/2015 | 05:08
SV4-Thức ăn hỗn hợp cho Vịt,Ngan siêu thịt (từ 1 ngày tuổi - xuất bán...